Pārtikas tehnoloģe / kvalitātes speciāliste ar Latvijas Lauksaimnie cības universitāt es inženierzin ātņu bakalaura grādu p
Рига, Межциемс
Инженер
LV, RU, EN, DE
По выбору
Vīrietis meklē darbu metālapstrā des vai mašīnbūves uzņēmumā. Izglītība, tehniķis-te hnologs metālu apstrādē ar griešanu(0
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, RU, DE
Рабочие дни
Profesionāls pārtikas tehnologs – ar inženiera kvalifikāci ju pārtikas un dzērienu tehnoloģijā un darba pieredzi pārtikas
Рига, Саркандаугава
Инженер
LV, RU, EN
По выбору
Инженер механик. Более 30 лет опыта работы в сфере металообраб отки и машинострое ния. Так-же большой опыт работы руководи
Рига, Межциемс
Инженер
LV, RU
Любой
Разрабатываю рецептуры и технологиче ские карты блюд, кондитерски х изделий и др. технологиче скую документаци ю. Звоните по
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Разрабатываю технологиче скую документаци ю для предпредпри ятий общественно го питания (бары, кафе, рестораны, бистро) с ко
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000