Опыт работы на производств ах по изготовлени ю металлоконс трукций и нестандартн ого оборудовани я. Технологиче ская обработ
Рига, р-н ул.Краста
Высшее
LV, RU
Любой
Pārtikas tehnoloģe / kvalitātes speciāliste ar Latvijas Lauksaimnie cības universitāy es inženierzin ātņu bakalaura grādu p
Рига, Межциемс
Инженер
LV, RU, EN, DE
По выбору
Vīrietis meklē darbu metālapstrā des vai mašīnbūves uzņēmumā. Izglītība, tehniķis-te hnologs metālu apstrādē ar griešanu(0
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, RU, DE
Рабочие дни
Profesionāls pārtikas tehnologs/i nženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā ar darba pieredzi pārtikas ražošanas un sabi
Рига, Саркандаугава
Инженер
LV, RU, EN
По выбору
Meklēju tehnologa darbu, vai citu kas saīts ar ķīmiju.
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Мастер индивидуаль ного пошива (мужской костюм и женское пальто). Инженер-мех аник легкой промышленно сти. Прошел обучение
Юрмала
Высшее
LV, RU, EN, DE
По выбору
Palīdzēšu sakārtot Jūsu uzņēmumā nepieciešam o dokumentāci ju, paškontrole s rokasgrāmat as, tehnoloģisk ās receptūras un kar
Другой
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Inženiere pārtikas un dzērienu tehnoloģijā ar profesionāl o augstāko izglītību izstrādā ēdienkartes un tehnoloģisk ās kart
Другой
Высшее
LV, RU, EN
Смешанно