Имею 20 - летний опыт в регулировке и наладке пневмо систем. Могу работать, как помощника управляещег о домами, недвижимо
Рига, Пурвциемс
Инженер
RU, EN
Ищу работу тестировщик а радиоэлектр онной аппаратуры / программног о обеспечения / сайтов: ручное функциональ ное / аналити
Рига, Саркандаугава
Средне-проф.
RU
Meklēju papilddarbu ar enerģētiku saistītā jomā. Ir pieredze un visi nepieciešam ies sertifikāti elektroapgā des izbūvē un
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Инженер-техн олог, с большим опытом работы руководител я производств а, ищет работу.
Рига, Золитуде
Высшее
LV, RU, EN
Veidojam Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām ar Pilnu Koka Karkasa Paneļu Konstrukcij u Detalizācij u, kā arī ar Ražoša
Другой
Инженер
LV, RU, EN
Pensionējies elektroinže nieris un darba aizsardzība s speciālists meklē pusslodzes darbu.
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, DE
Piedāvāju sadarbības iespējas koka karkasu māju projektēšan ā Autokadā un 3D programmā. Varu veikt darbu attālināti sav
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV
Инженер по деревообраб отке. Ищу работу на деревообраб атывающем или мебельном предприятии . Имеется большой производств енн
Рига, Ильгюциемс
Инженер
LV, RU
Esmu darba vai apmācību meklējumos, vēlētos apgūt darvu ar Autocad, esmu gatavs sākumā strādāt bez vai ar minimālu apmak
Рига, Трисциемс
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Meklēju darbu privātmāju, saimniecība s ēku, u. c. būvprojektu izstrādē un noformēšanā .
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU, EN
Ищу работу по специальнос ти инженер-мех аник. Имею диплом инженера - механика по оборудовани ю в литейном производств е,
Рига, Саркандаугава
Высшее
LV, RU, EN
Если у вашей фирмы есть автопарк, то я, как профессиона льный начальник транспорног о отдела, соекономлю неменее 30% затра
Рижский р-он, Саласпилс
Высшее
LV, RU, EN
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Esmu darba meklējumos. Vēlētos apgūt Autocad un pievērsties elektroinst alāciju projektēšan a, un cita veidā administrat īv
Рига, Трисциемс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Проектирую системы отопления жилых домов, общественны х зданий и других, наружные тепловые сети, тепловые узлы. Большой о
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU
Инженер-элек трик, Кип и автоматика. Программиру ю Plc, частотники. Большой опыт работы в эксплуатаци и и ремонта различног
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Команда инженеров проектировщ иков предоставит слейдушие услуги: Проектирова ние фасадов практически любой сложности в си
Рига, Кенгарагс
Инженер
LV, RU, EN, DE
Ja Jūsu firmai ir autoparks, tad es, kā profesionāl s auto transporta daļas vadītājs, ietaupīšu vismaz 30 % no Jūsu auto
Рижский р-он, Саласпилс
Высшее
LV, RU, EN
Mehānikas inženieris meklē pus slodzes darbu. Pieredze industriāla jā un produktu dizainā. Prasmes: - Plasmasas d
Рига, центр
Бакалавр
LV, EN
Инженер-меха ник (технолог) с большим производств енным стажем и опытом работы в областях механообраб отки, машинострое ния
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN
Проектировщи к электрическ их сетей- техник, разрабатыва ю проекты внутренней электроинст алляции и исполнитель ную документа
Рига, Дарзциемс
Высшее
-
Sertificēts elektroieta išu projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Образование: высшее инженерное (военное)+О мский политех (экономичес кое) Предполагае мая работа: инженерн. должности. О
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU, DE
Ищу подработку. Есть опыт работы в программе Autocad, - Оцифровка инвентариза ционных планов; - Разработка планов
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Инженер теплоэнерге тик ищет интересную и хорошо оплачиваему ю работу.
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Mehānikas inženieris, pieredze ražošanā, metālapstrā dē, pārtikas rūpniecībā, darbgaldu remontā, apkopē un tirdzniecīb ā,
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas (Avk) sertificēts inženieris- projektētā js ar 18 gadu pieredzi, meklē papildus pr
Рига, Тейка
Инженер
LV, RU, EN
Būvinženieri s ar būvprakses sertifikāti em ēku konstrukcij u projektēšan ā un ēku būvdarbu vadīšanā meklē sadarbības part
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Опыт работы в разных инженерных областях - системы связи, радиосистем ы, системы доступа и пр. Установка, монтаж, планиро
Рига, Другой
Высшее
-
Ūdensapgādes un kanalizācij as tīklu projektēšan a, saskaņošana , izbūve un nodošana ekspluatāci jā. Āreije un iekšeije tī
Рига, Дарзциемс
Высшее
LV, RU, EN
Ceļu projektēšan as inženiers (ir sertifikāts , būvkomersnt s) mekēju objektus ceļu, ielu vai laukumu projektēšan ā. Piedāvā
Юрмала, Каугури
Магистр
LV, RU, EN
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Рига, р-н ул.Краста
Высшее
LV, RU
Имею большой опыт в сфере электронног о оборудовани я. Разработка, инсталяция, создание технической документаци и. Глубокое
Рига, Югла
Высшее
RU