Piedāvāju dzīvokļu pārbplānoša nas, pārbūves, dzīvojamo māju pārbūves, jaunbūve, fasādes siltināšana s, kā arī citu būvpro
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Meklēju sertificētu speciālistu , kas pabeigs iesāktu projektu, projekts ir izpildīts minimālā variantā, nepieciešam s iez
Другой
Высшее
LV
Любой
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
По выбору
Специалист по моделирован ию, визуализаци и и анимации промышленны х изделий и объектов. Создаю запоминающи йся образ пром
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Izstrādāju būvprojektu s minimālā sastāvā - Rīgā, Jūrmalā, Rīgas rajonā. Legalizēju patvaļīgu būvniecību.
Рига, р-н ул.Краста
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Projektēšana Konsultācij as Buvprojektu skaņošana 3D Vizualizāci jas Konceptuāli risinājumi Pieredze lielu un mazu pr
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
По выбору
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Arhitekte izstrādā vienkāršotā s atjaunošana s projektus ( apliecināju ma kartes).
Рига, Агенскалнс
Неоконч. высшее
LV, RU
По выбору
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Рига, Другой
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). 3D-визуализ ация. Проекты по
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Любой
Projektu izstrāde> ; Sabiedriskā m ēkām>Rūp nieciskām Ēkām>pri vātmājām&s mall space objektiem&g t;vienkārš otās pārb
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN, DE
По выбору
Arh 3D viz. 3D-виз. Dažāda veida 3D izstrāde - 3D viz. interjeriem un arhitektūra i, priekšmeti, interjera elementi,
Юрмала, Каугури
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Любой
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Рига, Другой
Магистр
LV, RU
Любой
Возраст: 58 лет. Образование : высшее. Работаю архитекторо м с 1989 г. Большой опыт работы в проектных бюро. Работал а
Рига, Вецмилгравис
Высшее
RU, EN
Любой
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Любой
Sertificēts projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba pieredze ar se
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
По выбору
Autocad rasētājs meklē darbu.
Айзкраукле и р-он, Скриверская вол.
Высшее
LV, RU, EN
Рабочие дни
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
По выбору
Arhitektūras plānu rasējumi (Ar), inventarizā cijas plānu pārtaisīšan a Dwg (Autocad) formātā, telpu pārmērīšanā , ka ari c
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Ежедневно