ПоискСортировка:
Бухгалтерски й учет для начинающих предпринима телей, - у нас это просто и доступно. Grāmatvedīb as uzskaite jaunajiem uz
Рига
CommercialExperts
Помощь при налоговых проверках, аудитах. Приведение в порядок бухгалтерии , составление объяснитель ных. Обжалование решен
Рига
Privātprakse
Pārņemšu vai nopirkšu SIA ar Pvn. Var būt ar nelieliem parādiem, tai skaitā piegādātāji em. Vai palīdzēšu likvidēt.
Рига
Likvidācija
Piedāvāju pilnu grāmatvedīb as ciklu no pirmdokumen tu iegrāmatoša nas līdz gada pārskata sagatavošan ai. Darba algu aprēķin
Прейли и р-он
Grāmatvedis
Tiek piedāvāti grāmatvedīb as pakalpojumi dažāda profila uzņēmumiem vai pašnodarbin ātām personām. Sakārtošu visus dokum
Елгава и р-он
Acc Solution SIA
Бухгалтерски е услуги для компаний и физических лиц, ведущих хозяйственн ую деятельност ь. Восстановле ние бух. учета, ауд
Рига
Audita un grāmatvedības...
Kvalificēta savas jomas speciālistu komanda ar ilggadīgu darba pieredzi un plaša profila zināšanām, piedāvā pilna cikla
Рига
SIA
Piedāvāju grāmatvedīb as apkalpošanu namu apsaimnieko tājiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām, nekustamā īpašuma pārvaldītāj i
Рига
Alfazet SIA
Sertificēts grāmatvedis (Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas sertifikāts ) sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u atb
Валмиера и р-он
Rcks SIA
Восстанавлив аю бухгалтерск ий, кадровый и налоговый учет, разрабатыва ю учетную политику, регистрирую и ликвидирую компани
Рига
SIA
Piedāvājam Jūsu mazajam vai vidējam uzņēmumam sakārtot grāmatvedīb u. Pilna grāmatvedīb as uzskaite, komunikācij a ar VID
Рига
Syndicate Money SIA
Бухгалтерска я фирма с опытом работы более 20 лет, предоставля ет полное бухгалтерск ое обслуживани е юридических и физическ
Рига
D&a audit SIA
SIA Profit NN предлагает финансовые и бухгалтерск ие услуги физическим и юридическим лицам по выгодным ценам. Для клиенто
Рига
SIA Profit nn
Компания, профессиона льно осуществляе т бухгалтерск ое обслуживани е малых и средних предприятий , а так же физических лиц с
Рига
SIA Profinserv
Sveicināti. Sniedzu grāmatvedīb as uzskaites un konsultatīv os pakalpojumu s, kā arī veicu pārskatu un atskaišu sagatavošan
Рига
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi , konsultācij as, apmācības. Pieredze šādās jomās- mežizstrāde , kokapstrāde , tirdzniecīb a, kondi
Рига
Pašnodarbinātā persona
Бухгалтерско е обслуживани е предприятий с любой формой собственнос ти. Опыт - более 20 лет. Лицензирова нная программа.
Рига
Pašnodarbināta persona
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига
SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Рига
SIA Art Buh. lv
Grāmatvedība s apkalpošana s firma piedāvā profesional as grāmatvedīb as pakalpojumu s un nodokļu konsultēšan u. Darbinieki ar
Рига
SIA
Vai esat kādreiz aizdomājuši es, cik varētu izmaksāt uzņēmuma ikmēneša grāmatvedis kā apkalpošana ? EUR 300, EUR 400, bet v
Рига
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem ar dažādām uzņēmējdarb ības formām un nozarēm ar pilnu grāmatvedī
Огре и р-он
Birojs
Вы когда-нибуд ь задумывалис ь о том, сколько могло бы стоить полное, ежемесячное бухгалтерск ое обслуживани е компании? 300
Рига
SIA
Sniedzu pilnu grāmatvedīb as apkalpošanu SIA, IK, MU, ZS atbilstoši LR likumdošana i. Uzskaite no pirmdokumen tu apstrādes
Лиепая и р-он
Pašnodarbināta
Zinoša grāmatvede (20 g. darba pieredze grāmatvedīb as dažādās jomās), sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u kārtīgi un lai
Рига
Pašnodarbināta pers.
Grāmatvedība s uzņēmums ar 10 gadu pieredzi nozarē veic kvalitatīvu s un profesionāl us grāmatvedīb as pakalpojumu s atbilsto
Рига
SIA Saldo lp
Grāmatvedība s un finanšu speciālists ar pieredzi vairum- un mazumtirdzn iecībā, ražošanā un pakalojumu sfērā vietējos un
Рига
Ārpakalpojums
Grāmatvedība s pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, fiziskām un juridiskām personām. Pilns grāmatvedīb as cikls no
Рига
Finanses
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Юрмала
We got solution
Piedāvāju pilna cikla grāmatvedīb as pakalpojumu s. Strādāju ar grāmatvedīb as programmu Tildes Jumis. Rīga, Rīgas raj.
Рижский р-он
SIA
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Рига
Ciparvedis
От 30 Eur в месяц полное бухгалтерск ое сопровожден ие Вашей фирмы. Годовой отчет, расчёт и оптимизация налогов, все виды
Рига
Graton SIA
Бухгалтерски й учет. Предоставля ю полное бухгалтерск ое обслуживани е для ООО, АО, ИК, микропредпр иятий, самозанятых лиц в
Рига
Sia
Бухгалтерско е сопровожден ие высококвали фицированн ым специалисто м с 20-тилетним опытом работы в различных отраслях, полн
Рига
Finsoft SIA
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я от 30€ и зависит от объема и сложности
Рига
SIA Firma mag
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s dažāda profila uzņēmumiem - Sia, IK, Dzīks, Biedrībām, pašnodarbin ātajiem. Individ
Екабпилс и р-он
Finanses-G SIA
Sakārtošu grāmatvedīb as uzskaiti jūsu uzņēmuma. Sastādīšu bilanci. Darba pieredze firmās ar dažādu saimniecisk u darbību
Рига
Alžaro SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Рига
Art buh. Lv SIA
Bilancspējīg s grāmatvedis sakārtos tavus finansiālos dokumentus atbilstoši LR likumdošana i. Profesionāl a pieredze pilna
Огре и р-он
Ringolds Veiriņš
Grāmatvedība s pakalpojumi no 35.00 Eur mēnesī. Maziem un vidējiem uzņēmumiem (Sia, Mikrouzņēmu miem, IK, ZS, Biedrībām)
Рига
Pk birojs SIA