Grāmatvedība s un finanšu speciālists ar pieredzi vairum- un mazumtirdzn iecībā, ražošanā un pakalojumu sfērā vietējos un
Рига
Pašnodarbināta persona
Bilancspējīg a grāmatvede( pašnodarbi nāta persona) sniedz grāmatvedīb as pakalpojumi em dažādās jomās, sākot ar pirmdokumen
Рига
Pašnodarbināta
A. B. konsultācij as un grāmatvedīb as darbinieki nodrošina grāmatvedīb as un lietvedības pakalpojumu s uzņēmumiem un privāt
Елгава и р-он
SIA A. B. konsultācijas...
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига
SIA
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Эстония
Бухгалтерские услуги в ...
Опытный бухгалтер. Возьму на обслуживани е вашу фирму, опыт работы 26 лет, в различных сферах хоз. деятельност и, в том чи
Рига
Pašnodarbinātais
Предлагаю стандартное бухгалтерск ое обслуживани е для малых и средних предприятий - обработка первичной документаци и, отч
Резекне и р-он
SIA
Принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е новых клиентов. Предлагаю качественны е бухгалтерск ие услуги как юридическим , так
Рига
Account
Bilancspējīg a grāmatvede atbildīgi sakārtos Jūsu uzņēmējdarb ības vai saimniecisk ās darbības grāmatvedīb as dokumentus, sa
Рига
Pašnodarbinātā
Kvalificēti grāmatvedīb as pakalpojumi Pārdaugavā. Jauniem uzņēmumiem mazā uzņēmuma komplekts: Grāmatvedīb as pakalpo
Рига
Dalon
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem -Garantēju kvalitāti, konfidencia litāti, preciz
Краславa и р-он
Pasnodarbināta persona
Sfinance - grāmatvedīb as atbalsts jūsu biznesam Tālvadības grāmatvedis uzņemsies par grāmatvedīb u: viņš turpinās uzskait
Рига
Snfinance
Lex Fortis profesionāl i un kvalitatīvi sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u. Mēs sniedzam pilnu grāmatvedīb as apkalpoša
Рига
Lex fortis
SIA предоставля ет профессиона льные бухгалтерск ие услуги малым и средним предприятия м. Большой опыт работы с 1992 года. П
Рига
Duns-G SIA
Bilancspējīg a grāmatvede sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām un juridiskām personām. Pilns grāmatvedīb as cikls
Рига
SIA
Sakārtošu Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u kārtīgi un laikā. Nodrošinu pilnu grāmatvedīb as uzskaiti maziem un vidējiem uzņēm
Рижский р-он
Ik
Бухгалтерско е обсуживание . Опыт 18 лет. Cоставление годового отчёта Приведение в порядок бухгалтерск ой документац
Рига
Project adviser, sia
Zinoša grāmatvede (20 g. darba pieredze grāmatvedīb as dažādās jomās), sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u kārtīgi un lai
Рига
Pašnodarbināta pers.
Бухгалтерски е услуги как самозанятым , начинающим фирмам, так и различным другим предприятия м. Опыт с международн ыми пред
Рига
Veiksmeagency
Profesionāla , kvalitatīva grāmatvedīb as apkalpošana . Sniedzam pakalpojumu s uzņēmumiem un privātperso nām. Konsultācij as
Рига
Grāmatvedības ārpakalpo...
Качественный бухгалтерск ий учёт для вашего бизнеса. Надёжность, своевременн ость, конфиденциа льность. Регистрация предпри
Рига
Pašnodarbināta persona
Бухгалтерско е обслуживани е SIA, самозанятых лиц, врачей и т. д. Обработка документов, формировани е отчётов. Оперативный
Рига
Ilear
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s, atbilstošus Latvijas Republikas likumdošana i.
Огре и р-он
Ārpakalpojuma grāmatved...
Grāmatvedība s ārpakalpoju mi maziem un vidējiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecībā m, pašnodarbin ātām un fiziskām personām.
Рига
Alaria
_ Mēs darīsim visu, lai veicinātu Jūsu uzņemuma finansiālo attīstību. _ Ar mūsu plašajiem grāmatvedīb as pakalpojumi e
Рига
Kvalitativa Gramatvedib...
Консультации по любым бухгалтерск им вопросам. Konsultācij as jebkuros grāmatvedīb as jautājumos. Cena / Цена - 25Eur/ak. s
Рига
Ilear
Grāmatvedība s pakalpojumi no 35.00 Eur mēnesī. Maziem un vidējiem uzņēmumiem (Sia, Mikrouzņēmu miem, IK, ZS, Biedrībām)
Рига
Pk birojs SIA
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Рига
Ciparvedis
Uzņēmums DD Risinājumi un privāti piedāvā pilnu grāmatvedīb as apkalpošanu , kas sevī ietver: Dokumentu pārbaudi, sakār
Рига
Sia, privāti
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s. Sastādīšu gada pārskatus, deklarācija s. Pieredze dažādās jomās. Konsultācij as uzņē
Рига
Grāmatvede
Бухгалтерско е обслуживани е юридическим и физическим лицам. Регистрация налогоплате льщика в регистре предприятий ; реги
Рига
Gram consult SIA
Profesionāla s grāmatvedīb as pakalpojumi . Mūsu pašreizējie klienti ir dažādās nozarēs strādājoši uzņēmumi: vairumtird
Рига
SIA Stella ltd
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я начинается от 30Eur и зависит от объема
Рига
SIA Firma mag
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Рига
SIA Art Buh. lv
Рiedāvājam savus pakalpojumu s grāmatvedīb as apkalpošana s jomā. Mums ir bagāta pieredze dažādu uzņēmējdarb ības jomu apkal
Рига
SIA Lar serviss
Квалифициров анная и обязательна я бухгалтер (более 20 лет опыта работы в компаниях торговли и сферы услуг, последние 10 л
Рига
Бухгалтер
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem (darba pieredze grāmatvedīb as jomā vairāk par 15.
Елгава и р-он
SIA
Bilancspējīg a grāmatvede ar lielu darba pieredzi, uzņēmumumie m (Sia. IK. MU Biedrībām, Pašnodarbin ātām personām, )kuri v
Рига
Pūce SIA
Ja esat mazs vai vidējs uzņēmums, vai jebkura cita veida saimniecisk ās darbības veicējs un esat gatavs man ( 20 gadu grā
Рига
Ārpakalpojuma grāmatved...
Бухгалтерско е обслуживани е юридическим и физическим лицам. Регистрация налогоплате льщика, подбор наиболее подходящего
Рига
Audit time SIA

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000