Profesionāli un ar atbildību.
Noskaidro izmaksas un mēs piešķirsim individuālu atlaidi tieši Tev. Nekur nav jāiet, visu iespējams paveikt internetā. Mūsu augsti kvalificētie tulki, tulkotāji, redaktori un korektori papildus filoloģijas izglītībai ir specializējušies vēl vismaz vienā vai vairākās citās nozarēs, tādējādi pārvalda specifisko terminoloģiju un sniedz vislabāko rezultātu.
Tulkošanas etapi:
Rakstiskā tulkošana – teksta pārnese no vienas valodas citā, ievērojot mērķa valodas īpatnības;
Rediģēšana – terminoloģijas, frazeoloģijas, jēdzienu pārbaude un nepieciešamo labojumu veikšana;
Korektūra – gramatikas, interpunkcijas, ortogrāfijas, sintakses pārbaude un nepilnību novēršana.
Nosūti materiālu jau tagad.

---

Профессионально и с ответственностью.
Выясните стоимость и мы предоставим индивидуальную скидку именно Вам. Никуда не нужно идти, все можно сделать через интернет. Наши высококвалифицированн ые переводчики, устные переводчики, редакторы и корректоры, кроме филологического образования, специализируются еще в одной или нескольких отраслях, поэтому владеют специфической терминологией и предоставляют наилучший результат.
Этапы перевода:
Письменный перевод – перенос текста с одного языка на другой, соблюдая особенности целевого языка;
Редактирование – проверка терминологии, фразеологии, терминов, а также внесение необходимых исправлений;
Корректура – проверка грамматики, интерпункции, орфографии, синтаксиса и устранение неточностей.
Отправь материал прямо сейчас.

Valoda/tis: Latviešu
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:19.08.2019 15:44