Maksātnespējīgās SIA “Body Line”, administratore Inese Volkova par augstāko piedāvāto cenu piedāvā iegādāties maksātnespējīgās SIA “BODY LINE” prasījuma tiesības (pieci simti deviņi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro, 27 centi) apmērā pret parādnieka pārstāvi Raimondu Laucenieku. Prasījuma pamatojums: spēkā stājies tiesas spriedums civillietā par naudas līdzekļu piedziņu.

Personas, kuras vēlas iegādāties iepriekš minētās maksātnespējīgās SIA “BODY LINE” prasījuma tiesības, tiek aicinātas izteikt savus rakstveida piedāvājumus divu nedēļu laikā no sludinājuma publikācijas dienas.

Rakstveida piedāvājums nosūtāms pa pastu uz administratores prakses vietas adresi Kr. Valdemāra iela 18-3A, Rīga, LV-1010 vai iesniedzams elektroniski parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi.

Piedāvājumā ir jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods / juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija, piedāvātā pirkuma maksa.

Prasījuma tiesības tiks pārdotas tai personai, kura piedāvās iegādāties iepriekš minētās prasījuma tiesības par augstāko cenu.


Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:21.08.2019 14:10