Uzņēmumu reģistrācija, pārdošana, likvidācija un apkalpošana. Valstu saraksts, kur mēs darbojamies:
Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Kipra, Britu Virdžīnu salas (BVI - British Virgin Islands), Anglija, Beliza, Seišelu salas, Bulgārija, Honkonga, Ungārija, Īrija, Gruzija (jauni un jau reģistrēti uzņēmumi), AAE (Dubaija). Izmaiņas, pirkšana, pārdošana, likvidācija, maksātnespēja, juridiskais un grāmatvedības atbalsts. Palīdzība kontu atvēršanā un apkalpošanā.

- Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi: Jaunu (pilnkapitāla vai mazkapitāla SIA) uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošana un konsultēšana.
Izmaiņu veikšana Uzņēmumu Reģistrā (pamatkapitāla palielināšana, nosaukuma maiņa, izmaiņas valdē, izmaiņas dalībnieku reģistrā, statūtos, adreses maiņa un visi citi). Likvidācija, pārdošana.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) (kopējā summa):
Lietuvas uzņēmumiem - 0% pirmajā gadā un 5% nākamajos periodos, ja apgrozījums ir mazāks par 300'000 eiro (Pārējos gadījumos - 15%).
Latvijas un Igaunijas uzņēmumi - 25%.
Kipras un Īrijas uzņēmumi - 12, 5%.

- Nopirksim Jūsu SIA ar PVN statusu. Pērkam un pārdodam gan jaunus gan vecus SIA.

- Juridiskās adreses noma.

- Likvidējam, bankrotējam, pērkam, slēdzam uzņēmumus ar visa veida parādiem un problēmām vai bez - juridiski pareizi (uz līguma pamata). Gadiem uzkrāta pieredze un profesionāla pieeja. Konsultācijas un ātra izpilde.

- Maksātnespējas procesi juridiskām un fiziskām personām (atbrīvošana no parādiem) - Sniedzam profesionālu atbalstu visos posmos.

- Mēs reģistrējam / pērkam / pārdodam / apkalpojam / veicam bankrotu proc. / likvidējam uzņēmumus Baltijā, visā Eiropā un citās valstīs.
Visa veida dokumentu ātra sagatavošana. Pārreģistrācija 1 dienas laikā. Dokumentu iesniegšana elektroniski.
Mēs palīdzam izstrādāt visu uzņēmuma mehānismu, kontu atvēršana, biznesa procesu veidošana. Sagatavošanās AML, KYC, dokumentācija un cits atbalsts.
Konsultācijas. Apkalpošana. Profesionālā pieredze - 20 gadi.
Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa telefonu.

--

Регистрация, продажа, ликвидация и обслуживание компаний. Список стран, где мы работаем:
Латвия, Эстония, Литва, Польша, Кипр, Британские Виргинские острова (BVI - British Virgin Islands), Англия, Белиз, Сейшелы, Болгария, Гонконг, Венгрия, Ирландия, Грузия (новые и уже зарегистрированные компании), ОАЭ (Дубай). Изменения, покупка, продажа, ликвидация, неплатежеспособность, юридическое и бухгалтерское сопровождение. Помощь в открытии счетов и обслуживании.

- Латвийские, Литовские и Эстонские компании: Подготовка учредительных документов для новых компаний (с полным или малым капиталом) и консультирование.
Внесение изменений в Регистр Предприятий (увеличение уставного капитала, смена названия, изменения в правлении, изменения в реестре участников, устава, смена адреса и любые другие). Ликвидация, продажа.

Подоходный налог с предприятий (UIN) (общая сумма):
Литовские компании - 0% в первый год и 5% в последующие периоды, если оборот менее 300'000 евро (В других случаях - 15%).
Латвийские и Эстонские компании - 25%.
Кипрские и Ирландские компании - 12, 5%.

- Купим Вашу SIA с PVN статусом. Покупаем и продаем как новые, так и старые SIA.

- Аренда юридического адреса.

- Ликвидация, банкротство, покупка, закрытие фирм со всеми видами долгов и проблем или без них - юридически правильно (на основе договоров). Многолетний опыт и профессиональный подход. Консультации и быстрое исполнение.

- Процессы неплатежеспособности юридических и физических лиц (освобождение от долгов) - Оказываем профессиональное сопровождение на всех этапах.

- Мы регистрируем / продаем / покупаем / обслуживаем / проводим банкротство / ликвидируем компании в Прибалтике, по всей Европе и в других странах.
Быстрая подготовка всех видов документов. Перерегистрация в течении 1 дня. Электронная подача документов.
Помогаем проработать весь механизм для компании, открытие счетов, построение бизнес процессов. Подготовка для AML, KYC, документация и прочее сопровождение.
Консультации. Обслуживание. Профессиональный опыт работы - 20 лет.
Для получения дополнительной информации свяжитесь по телефону.

--

- Registration, sale, liquidation and maintenance of companies. List of countries where we operate:
Latvia, Estonia, Lithuania, Poland, Cyprus, British Virgin Islands (BVI), England, Belize, Seychelles, Bulgaria, Hong Kong, Hungary, Ireland, Georgia (new and already registered companies), UAE (Dubai). Changes, purchase, sale, liquidation, insolvency, legal and accounting support. Assistance in opening accounts and servicing.

- Lease of legal address.

- Liquidation, bankruptcy, purchase, closure of companies with or without all types of debts and problems - legally correct (based on contracts). Many years of experience and professional approach. Consultations and fast execution.

- We register / sell / buy / service / conduct bankruptcy / liquidate companies in the Baltics, throughout Europe and in other countries.
Quick preparation of all types of documents. Re-registration within 1 day. Electronic submission of documents.
We help to work out the entire mechanism for the company, opening accounts, building business processes. Preparation for AML, KYC, documentation and other support.
Consultations. Service. Professional work experience - 20 years.
For more information please contact by phone.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu reģistrācija
Kompānijas nosaukums: B4Sale
Tālrunis: (+371)29-74-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 13.06.2024 12:51