Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 14.aprīlī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020.gada 09.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 11 600, 00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 160, 00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25, 00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē pie juriskonsulta un mājas lapā internetā. Informācija pa informācijai norādīto tālruni.
Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Izsoles norises adrese: Vidzemes iela 2, Rauna
Datums: 14.04.20
Ķīlas summa: 1 160 €
Vieta:Cēsis un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:01.04.2020 10:23