MeklētKārtošana:
Vai jums ir grupa, bet nav dzietātāju? Tad droši rakstiet man. Man ir gan vokālās, gan instrumentā lās(klavie res)prasmes
Rīgas rajons, Olaine
Skolnieks
LV, EN
Jebkāds