Опыт работы на производств ах по изготовлени ю металлоконс трукций и нестандартн ого оборудовани я. Технологиче ская обработ
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Pārtikas tehnoloģe / kvalitātes speciāliste ar Latvijas Lauksaimnie cības universitāy es inženierzin ātņu bakalaura grādu p
Rīga, Mežciems
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Pēc izvēles
Vīrietis meklē darbu metālapstrā des vai mašīnbūves uzņēmumā. Izglītība, tehniķis-te hnologs metālu apstrādē ar griešanu(0
Rīga, Purvciems
Vidējā-prof.
LV, RU, DE
Darbadienas
Profesionāls pārtikas tehnologs/i nženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā ar darba pieredzi pārtikas ražošanas un sabi
Rīga, Sarkandaugava
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Meklēju tehnologa darbu, vai citu kas saīts ar ķīmiju.
Rīga, Pļavnieki
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Мастер индивидуаль ного пошива (мужской костюм и женское пальто). Инженер-мех аник легкой промышленно сти. Прошел обучение
Jūrmala
Augstākā
LV, RU, EN, DE
Pēc izvēles
Palīdzēšu sakārtot Jūsu uzņēmumā nepieciešam o dokumentāci ju, paškontrole s rokasgrāmat as, tehnoloģisk ās receptūras un kar
Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Inženiere pārtikas un dzērienu tehnoloģijā ar profesionāl o augstāko izglītību izstrādā ēdienkartes un tehnoloģisk ās kart
Cits
Augstākā
LV, RU, EN
Jaukti