MeklētKārtošana:
Tāmju sastādīšana - privātmāju, ražošanas, lauksaimnie cības, sabiedrisko , izglītības un sporta būvju, daudzdzīvok ļu māj
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Составлю квалифициро ванные сметные расчеты на ремонтые работы или новое строительст во. фасады, крыши и кровли, по внутре
Jūrmala, Sloka
Augstākā
LV, RU, DE
Darbadienas
Составляю сметы для Гос. тендеров, от прочтения документов до подачи в систему eis. Составление смет любой сложности, ак
Rīga, Dārziņi
Nepab. augstākā
LV, RU
Jebkāds
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Cits
Maģistrs
LV
Jaukti
Составление, проверка, корректиров ка сметной документаци и на все строительны е, монтажные, ремонтные и пуско-налад очные р
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Būvprojekta īstenošanai nepieciešam o būvniecības izmaksu aprēķini, Tāmju izstrāde un pārbaude: - Būvdarbu aptuvenās t
Rīga, Cits
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds
Sastādu dažāda veida būvniecības remontdarbu tāmes, kā arī veicu tāmēšanu priekš konkursiem, cenu aptaujām. Ir darba pie
Cits
Augstākā
LV
Jebkāds
Ielu, ceļu, ārējo tīklu (ūdensvads, kanalizācij a, lietus kanalizācij a, drenāža), sporta laukumu tāmēšana un izmaksu aprē
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Jaukti
Tāmētājs Avk, Ūk, Sm, Km, Ūkt, Sat meklē darbu uz pilnu slodze vai attālinātu darbu veidu.
Rīga, Imanta
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Jebkāds
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Kuldīga un raj., Kuldīga
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Сертифициров анные строительны е сметы. В том числе и на инженерные сети все. Техническая строительна я экспертиза объектов
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds
Iztāmēsim jūsu objektu kā arī veiksim celtniecība s un remontu darbus no pamatiem līdz jumtam, ieskaitot elektroinst alāci
Valmiera un raj., Valmiera
Vidējā-prof.
LV, RU
Darbadienas
Sastādu detalizētas un saprotamas būvniecības tāmes: -privātmāja s būvniecībai ; -iesniegšan ai bankai; -atsevišķie m dar
Rīgas rajons, Sigulda
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds