Būvinženieri s: sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ĒKAS TEHN
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Piedāvāju pakalpojumu s rasējumu izstrādē uz Solidworks vai Autocad. Sagatavoju transportlī dzekļu 2. un 3. kategorijas pā
Rīga, Purvciems
Inženieris
LV, EN
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
3. kursa tehniskās specialitāt es students meklē darbu ceturtdienā s un piektdienās . Labas datorzināša nas. Pašlaik apgūs
Jelgava un raj., Jelgava
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Имею 20 - летний опыт в регулировке и наладке пневмо систем. Могу работать, как помощника управляещег о домами, недвижимо
Rīga, Purvciems
Inženieris
RU, EN
Ищу работу тестировщик а радиоэлектр онной аппаратуры / программног о обеспечения / сайтов: ручное функциональ ное / аналити
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Meklēju papilddarbu ar enerģētiku saistītā jomā. Ir pieredze un visi nepieciešam ies sertifikāti elektroapgā des izbūvē un
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Инженер-техн олог, с большим опытом работы руководител я производств а, ищет работу.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU, EN
Veidojam Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām ar Pilnu Koka Karkasa Paneļu Konstrukcij u Detalizācij u, kā arī ar Ražoša
Cits
Inženieris
LV, RU, EN
Pensionējies elektroinže nieris un darba aizsardzība s speciālists meklē pusslodzes darbu.
Rīga, Jugla
Augstākā
LV, RU, DE
Piedāvāju sadarbības iespējas koka karkasu māju projektēšan ā Autokadā un 3D programmā. Varu veikt darbu attālināti sav
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV
Инженер по деревообраб отке. Ищу работу на деревообраб атывающем или мебельном предприятии . Имеется большой производств енн
Rīga, Iļģuciems
Inženieris
LV, RU
Esmu darba vai apmācību meklējumos, vēlētos apgūt darvu ar Autocad, esmu gatavs sākumā strādāt bez vai ar minimālu apmak
Rīga, Trīsciems
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Meklēju darbu privātmāju, saimniecība s ēku, u. c. būvprojektu izstrādē un noformēšanā .
Rēzekne un raj., Rēzekne
Augstākā
LV, RU, EN
Ищу работу по специальнос ти инженер-мех аник. Имею диплом инженера - механика по оборудовани ю в литейном производств е,
Rīga, Sarkandaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Если у вашей фирмы есть автопарк, то я, как профессиона льный начальник транспорног о отдела, соекономлю неменее 30% затра
Rīgas rajons, Salaspils
Augstākā
LV, RU, EN
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Esmu darba meklējumos. Vēlētos apgūt Autocad un pievērsties elektroinst alāciju projektēšan a, un cita veidā administrat īv
Rīga, Trīsciems
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Проектирую системы отопления жилых домов, общественны х зданий и других, наружные тепловые сети, тепловые узлы. Большой о
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU
Инженер-элек трик, Кип и автоматика. Программиру ю Plc, частотники. Большой опыт работы в эксплуатаци и и ремонта различног
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Команда инженеров проектировщ иков предоставит слейдушие услуги: Проектирова ние фасадов практически любой сложности в си
Rīga, Ķengarags
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Ja Jūsu firmai ir autoparks, tad es, kā profesionāl s auto transporta daļas vadītājs, ietaupīšu vismaz 30 % no Jūsu auto
Rīgas rajons, Salaspils
Augstākā
LV, RU, EN
Mehānikas inženieris meklē pus slodzes darbu. Pieredze industriāla jā un produktu dizainā. Prasmes: - Plasmasas d
Rīga, centrs
Bakalaurs
LV, EN
Инженер-меха ник (технолог) с большим производств енным стажем и опытом работы в областях механообраб отки, машинострое ния
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU, EN
Проектировщи к электрическ их сетей- техник, разрабатыва ю проекты внутренней электроинст алляции и исполнитель ную документа
Rīga, Dārzciems
Augstākā
-
Sertificēts elektroieta išu projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Образование: высшее инженерное (военное)+О мский политех (экономичес кое) Предполагае мая работа: инженерн. должности. О
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU, DE
Ищу подработку. Есть опыт работы в программе Autocad, - Оцифровка инвентариза ционных планов; - Разработка планов
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Инженер теплоэнерге тик ищет интересную и хорошо оплачиваему ю работу.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Mehānikas inženieris, pieredze ražošanā, metālapstrā dē, pārtikas rūpniecībā, darbgaldu remontā, apkopē un tirdzniecīb ā,
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas (Avk) sertificēts inženieris- projektētā js ar 18 gadu pieredzi, meklē papildus pr
Rīga, Teika
Inženieris
LV, RU, EN
Būvinženieri s ar būvprakses sertifikāti em ēku konstrukcij u projektēšan ā un ēku būvdarbu vadīšanā meklē sadarbības part
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Опыт работы в разных инженерных областях - системы связи, радиосистем ы, системы доступа и пр. Установка, монтаж, планиро
Rīga, Cits
Augstākā
-
Ūdensapgādes un kanalizācij as tīklu projektēšan a, saskaņošana , izbūve un nodošana ekspluatāci jā. Āreije un iekšeije tī
Rīga, Dārzciems
Augstākā
LV, RU, EN
Ceļu projektēšan as inženiers (ir sertifikāts , būvkomersnt s) mekēju objektus ceļu, ielu vai laukumu projektēšan ā. Piedāvā
Jūrmala, Kauguri
Maģistrs
LV, RU, EN