Arhitektūras stuents piedāvā operatīvi un kvalitātīvi veikt gabaldarbus . Rasējumi (Autocad, Revit), 3D vizualizāci jas, n
Rīga, centrs
Bakalaurs
LV, RU, EN
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
SIA Bestinvest Vienotais Reģ. Nr. 44103056761 , Būvkomersan ta Reģ. Nr 13832 Veido Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām
Cits
Inženieris
LV, RU, EN
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Izstrādāju projektus dzīvojamām un nedzīvojamā m mājām - gan jaunbūvēm, gan pārbūvēm tai skaitā arī vienkāršotā s pārbūves
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN, DE
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Продвинутый пользовател ь Autocad. (работаю в режиме expert. ) Работаю в Model space и в Paper space. Есть своя база а
Rīga, centrs
Vidējā
RU
Piedāvāju 3d vizualizāci ju izveidi produktu dizainam, interjera un eksterjera vizualizāci jām ( varu izveidot jebkuras sa
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Архитектор со стажем и опытом, ищет работу. Многолетний опыт работы в проектирова нии и согласовани и проектов. Разбер
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Ūdensvada un kanalizācij as tīklu projektēšan a (ūkt, ūk, lkt) Piedāvājam projekta izstrādi un saskaņošanu visās iestādēs
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Vai vēlies jaunu pilnīgi individuālu privātmāju? Veicu ēku projektēšan u un projektu saskaņošanu nepieciešam ās instit
Rīga, Āgenskalns
Nepab. augstākā
LV, EN
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
3D vizualizāci jas ātri, lēti un kvalitatīvi .
Rīga, centrs
Vidējā-prof.
LV, RU
Проектировщи к электрическ их сетей- техник, разрабатыва ю проекты внутренней электроинст алляции и исполнитель ную документа
Rīga, Dārzciems
Augstākā
-
Sertificēts elektroieta išu projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU
Архитектор ищет работу по направлению : Разработка минимальног о проекта (Ar, Gp). Сбор всех тех. условий. Согласован
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN, DE
Vienkāršoto dzīvokļa atjaunošanu (renovāciju ) un pārbūvju (rekonstruk ciju) izstrāde un saskaņošana . Savrupmāju būvprojek
Rīga, Dārzciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Sertificēts arhitekts - vienkāršota dzīvokļu un māju atjaunošana un rekonstrukc ija, būvprojektu izstrāde un saskaņošana ,
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU