MeklētKārtošana:
Бухгалтерски й учет для начинающих предпринима телей, - у нас это просто и доступно. Grāmatvedīb as uzskaite jaunajiem uz
Rīga
CommercialExperts
Помощь при налоговых проверках, аудитах. Приведение в порядок бухгалтерии , составление объяснитель ных. Обжалование решен
Rīga
Privātprakse
Pārņemšu vai nopirkšu SIA ar Pvn. Var būt ar nelieliem parādiem, tai skaitā piegādātāji em. Vai palīdzēšu likvidēt.
Rīga
Likvidācija
Piedāvāju pilnu grāmatvedīb as ciklu no pirmdokumen tu iegrāmatoša nas līdz gada pārskata sagatavošan ai. Darba algu aprēķin
Preiļi un raj.
Grāmatvedis
Tiek piedāvāti grāmatvedīb as pakalpojumi dažāda profila uzņēmumiem vai pašnodarbin ātām personām. Sakārtošu visus dokum
Jelgava un raj.
Acc Solution SIA
Бухгалтерски е услуги для компаний и физических лиц, ведущих хозяйственн ую деятельност ь. Восстановле ние бух. учета, ауд
Rīga
Audita un grāmatvedības...
Kvalificēta savas jomas speciālistu komanda ar ilggadīgu darba pieredzi un plaša profila zināšanām, piedāvā pilna cikla
Rīga
SIA
Piedāvāju grāmatvedīb as apkalpošanu namu apsaimnieko tājiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām, nekustamā īpašuma pārvaldītāj i
Rīga
Alfazet SIA
Sertificēts grāmatvedis (Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas sertifikāts ) sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u atb
Valmiera un raj.
Rcks SIA
Восстанавлив аю бухгалтерск ий, кадровый и налоговый учет, разрабатыва ю учетную политику, регистрирую и ликвидирую компани
Rīga
SIA
Piedāvājam Jūsu mazajam vai vidējam uzņēmumam sakārtot grāmatvedīb u. Pilna grāmatvedīb as uzskaite, komunikācij a ar VID
Rīga
Syndicate Money SIA
Бухгалтерска я фирма с опытом работы более 20 лет, предоставля ет полное бухгалтерск ое обслуживани е юридических и физическ
Rīga
D&a audit SIA
SIA Profit NN предлагает финансовые и бухгалтерск ие услуги физическим и юридическим лицам по выгодным ценам. Для клиенто
Rīga
SIA Profit nn
Компания, профессиона льно осуществляе т бухгалтерск ое обслуживани е малых и средних предприятий , а так же физических лиц с
Rīga
SIA Profinserv
Sveicināti. Sniedzu grāmatvedīb as uzskaites un konsultatīv os pakalpojumu s, kā arī veicu pārskatu un atskaišu sagatavošan
Rīga
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi , konsultācij as, apmācības. Pieredze šādās jomās- mežizstrāde , kokapstrāde , tirdzniecīb a, kondi
Rīga
Pašnodarbinātā persona
Бухгалтерско е обслуживани е предприятий с любой формой собственнос ти. Опыт - более 20 лет. Лицензирова нная программа.
Rīga
Pašnodarbināta persona
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga
SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Rīga
SIA Art Buh. lv
Grāmatvedība s apkalpošana s firma piedāvā profesional as grāmatvedīb as pakalpojumu s un nodokļu konsultēšan u. Darbinieki ar
Rīga
SIA
Vai esat kādreiz aizdomājuši es, cik varētu izmaksāt uzņēmuma ikmēneša grāmatvedis kā apkalpošana ? EUR 300, EUR 400, bet v
Rīga
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem ar dažādām uzņēmējdarb ības formām un nozarēm ar pilnu grāmatvedī
Ogre un raj.
Birojs
Вы когда-нибуд ь задумывалис ь о том, сколько могло бы стоить полное, ежемесячное бухгалтерск ое обслуживани е компании? 300
Rīga
SIA
Sniedzu pilnu grāmatvedīb as apkalpošanu SIA, IK, MU, ZS atbilstoši LR likumdošana i. Uzskaite no pirmdokumen tu apstrādes
Liepāja un raj.
Pašnodarbināta
Zinoša grāmatvede (20 g. darba pieredze grāmatvedīb as dažādās jomās), sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u kārtīgi un lai
Rīga
Pašnodarbināta pers.
Grāmatvedība s uzņēmums ar 10 gadu pieredzi nozarē veic kvalitatīvu s un profesionāl us grāmatvedīb as pakalpojumu s atbilsto
Rīga
SIA Saldo lp
Grāmatvedība s un finanšu speciālists ar pieredzi vairum- un mazumtirdzn iecībā, ražošanā un pakalojumu sfērā vietējos un
Rīga
Ārpakalpojums
Grāmatvedība s pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, fiziskām un juridiskām personām. Pilns grāmatvedīb as cikls no
Rīga
Finanses
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Jūrmala
We got solution
Piedāvāju pilna cikla grāmatvedīb as pakalpojumu s. Strādāju ar grāmatvedīb as programmu Tildes Jumis. Rīga, Rīgas raj.
Rīgas rajons
SIA
Pilna grāmatvedīb as uzskaite visa veida uzņēmējdarb ībai, sabiedriskā m organizācij ām, apvienībām, biedrībām, AS, IK un pa
Rīga
Ciparvedis
От 30 Eur в месяц полное бухгалтерск ое сопровожден ие Вашей фирмы. Годовой отчет, расчёт и оптимизация налогов, все виды
Rīga
Graton SIA
Бухгалтерски й учет. Предоставля ю полное бухгалтерск ое обслуживани е для ООО, АО, ИК, микропредпр иятий, самозанятых лиц в
Rīga
Sia
Бухгалтерско е сопровожден ие высококвали фицированн ым специалисто м с 20-тилетним опытом работы в различных отраслях, полн
Rīga
Finsoft SIA
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я от 30€ и зависит от объема и сложности
Rīga
SIA Firma mag
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s dažāda profila uzņēmumiem - Sia, IK, Dzīks, Biedrībām, pašnodarbin ātajiem. Individ
Jēkabpils un raj.
Finanses-G SIA
Sakārtošu grāmatvedīb as uzskaiti jūsu uzņēmuma. Sastādīšu bilanci. Darba pieredze firmās ar dažādu saimniecisk u darbību
Rīga
Alžaro SIA
Профессионал ьное бухгалтерск ое обслуживани е – это гарантия успешного развития и безопасност ь вашего бизнеса, это уверенн
Rīga
Art buh. Lv SIA
Bilancspējīg s grāmatvedis sakārtos tavus finansiālos dokumentus atbilstoši LR likumdošana i. Profesionāl a pieredze pilna
Ogre un raj.
Ringolds Veiriņš
Grāmatvedība s pakalpojumi no 35.00 Eur mēnesī. Maziem un vidējiem uzņēmumiem (Sia, Mikrouzņēmu miem, IK, ZS, Biedrībām)
Rīga
Pk birojs SIA