Обучение перманентно му макияжу в специализир ованном учебном центре Permanent Master. Аккредитаци я до 2018года. Знания –
Rīga
800
Учебный центр Permanent Master поможет освоить новую и интересную профессию. У нас несколько программ, основной курс ра
Rīga
800
Перманентный макияж – basic Учебная программа: 100 академическ их часов Вид обучения: теория и практически е занятия В
Rīga
1,000
Телематика и логистика. Не требуются предварител ьные знания. Курс обучения предназначе н для подготовки специалисто в с це
Rīga
69 €/mēn.
Lietvedība - Kursa sākums:14.1 0.2017. Lieliska iespēja iegūt profesiju 7 mēnešu laikā, programmas noslēgumā saņemot pro
Rīga
100 €/mēn.
Sociālā aprūpe - Kursa sākums: 14.10.2017. Profesionāl ās tālākizglīt ības programma „Sociālā aprūpe” sniedz sociālās apr
Rīga
97 €/mēn.
Mācību kurss: Vēdināšanas un kondicionēš anas sistēmu tehniķis Plānotais mācību laiks: no 16.10.2017. - 17.05.2017. Māc
Rīga
190 €/mēn.
Обучение по Маке- ап от Тиары центра. Дорогие девочки. Открыт новый набор в осеннюю группу на обучение по Маке- ап.
Rīga
120
Базовый курс по Мезотерапии ( мезотерапия с нуля). Обучение в Тиаре центре. Оплата за обучение 210 eur. Продолжите
Rīga
235
Ваксация. Тиара центр приглашает на обучение к нам. 1) Ваксация + глубокое бикини + покраска бровей и ресниц Обуч
Rīga
55
Миоструктурн ый фитнес - массаж для лица. (практическ ий- семинар обучение). Осеннее предложение . Тиара центр пригла
Rīga
75
Курсы по массажу от Тиары центра. С начало учебного года мы приглашаем Вас на обучение в осеннию группу. (Обучение с НУЛ
Rīga
-
Специалист по уходу за лицом. Тиара центр приглашает на обучение в осенние группы. С началом учебного года, мы пригл
Rīga
135
"Buhserviss" kурс "практическ ая бухгалтерия с "нуля" с 28 сентября 2017 года проводит "Buhserviss " учебный центр. "Пра
Rīga
97 €/mēn.
Jogas Speciālists ir jaunu iespēju profesija. Profesionāl ais mācību centrs Spa School aicina uz jauno programma Joga
Rīga
185 €/mēn.
Profesionāla is mācību centrs aicina apgūt profesionāl o mācību programmu "Spa Speciālists ". Mācību sākums: 21. septem
Rīga
195 €/mēn.
Самые низкие цены в Риге курсы массажа. ''Art Baltic Spa'' предлагает уникальную возможность пройти практически й сем
Rīga
69 €/mēn.
Курсы секретарей- референтов в небольших группах в центре города проводит учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-лет
Rīga
96 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
Seminārs "Paškontrol es sistēmas (Haccp) izveides pamatprinci pi pārtikas aprites uzņēmumos" Mācību ilgums: 5 stundas
Rīga
45
Комплекс спа массажей "эстетическ ий уход за телом"+itec мeждународн ая сертификаци я даёт возможность работать в спа салон
Rīga
129 €/mēn.
Aicinām klasiskās masāžas apmācībā. Ja jūs vēlaties ātri un efektīvi apgūt klasiskās masāžas paņēmienus un praktiski apg
Rīga
137
Курс классическо го массажа-инд ивидуально (ускоренно) и в группах. Обучает-Але ксандр Грибов-серт ифицирован ный массажист
Rīga
137
Valsts akreditēta programma "ķermeņa estētiskā kopšana"+it ec starptautis kā sertifikāci ja. Pēc kursa veiksmīgas apguves i
Rīga
129 €/mēn.
Ārvalstnieki em - intensīvie kursi skaistumkop šanas jomā. Tieši Jums piemērotajā laikā. Mēs piedāvājam: - Frizieru
Rīga
98
Аккредитован ный курс:"эстет ический уход за лицом"-субб отняя группа с 30.09.17. Международн ая сертификаци я ITEC. Приг
Rīga
139 €/mēn.
Индивидуальн ые интенсивные курсы по красоте для приезжих. Наше аккредитова нное учебное заведение разработало специальное
Rīga
98
Dažādi masāžu veidi-semin āri individuālā kārtībā: 1. Dūņu Spa procedūras Dūņas ir plaši izmantojama is materiāls gan
Rīga
65
Mikropigment ācijas semināri gan iesācējiem, gan meistariem: 1) Iesācējiem "Uzacu mikropigmen tācija matiņu tehnikā" 2
Rīga
125
Приглашаем на практически е семинары: 1) Мезотерапия микроиглами (Микронидли нг) - для людей без предварител ьных знаний
Rīga
195
Aicinām uz sekojošām profesionāl ām programmām: 1) Mikroadatu mezoterapij as tehnoloģija s (Microneedl ing) - cilvēkiem a
Rīga
195
Aicinām uz 9 dienu intensīviem celtniecība s kursiem individuāli . Nodarbības notiek individuāli - Jums piemērotā laik
Rīga
320
Приглашаем на практически е строительны е учебные курсы. Занятия проходят в группах. В течении программы Вы работаете
Rīga
139
Aicinām uz celtniecība s praktiskiem mācību kursiem. Nodarbības notiek grupās. Programmas gaitā Jūs strādāsiet gan te
Rīga
139
Minimālās Higiēnas prasības skaistumkop šanas meistariem. "Mikropigme ntācijas, māksl. mikropigmen tācijas un pīrsinga paka
Rīga
170
Sejas est. kopšana. Sestdienu grupa no 30.09.17. Lr akreditācij a un Itec starptautis ki akreditēts diploms kvalifikāci jā
Rīga
139 €/mēn.
Технологии микропигмен тации -аккредитов анный курс c 26.09.17-ин тенсивная дневная группа. После успешного освоения програ
Rīga
392 €/mēn.
Mikropigment ācijas kursi-akred itētā programma-i ntensīvā dienas grupa 26.09.17. Pēc programmas sekmīgas apgūšanas Jūs saņ
Rīga
392 €/mēn.
Обучение таможенных декларантов (в т. Ч. – без предварител ьных знаний) и новейшее в таможенных правилах. Практически
Rīga
250
Muitas deklarantu apmācība (tajā skaitā - bez priekšzināš anām) un jaunākais muitas noteikumos Sākums. 13.11.2017 plks
Rīga
250