MeklētKārtošana:
Обучение для начинающих интернет торговле на популярных площадках. Если у вас есть свои товары, вы что-то умеете делать
Rīga
190
Массаж лица полудрагоце нными камнями Дата обучения: 12 ноября Массаж лица обладает мощным омолаживающ им эффектом,
Rīga
70
Программа повышения квалификаци и: Эстетическо е кинезиотейп ирование Даты обучения: 10-11 ноября Метод кинезиологи чес
Rīga
160
Estētiskā kinezioteip ošana Apmācības datumi: 10.-11.nove mbrī Kinezioloģi skās teipošanas metode strauji ienāk pieau
Rīga
160
В нашем учебном центре мы всегда делаем упор на практику 96%, и в процессе обучения с Нуля начинающим массажистам правил
Rīga
85 €/mēn.
Mācību centrs Permanent Master piedāvā iegūt permanentā meikapa un estētiskās dermopigmen tācijas meistara kvalifikāci ju
Rīga
800
Individuālā apmācība. Apmācību grafiks tiek sastādīts ar katru studentu individuāli . Kurss sastāv no 30 teorētiskām
Rīga
3,000
Учебный центр "Aroda centrs" обучение по спец-м: - водитель автопогрузч ика/ электропогр узчика (предоставл яем практическ
Rīga
60
Klērs Studija aicina apgūt akreditētu profesionāl ās pilnveides programmu Spa procedūras. Nodarbību sākums 17.septembr ī
Rīga
100 €/mēn.
Klērs Studija приглашает освоить аккредитова нную профессиона льную программу обучения Spa процедуры Начало занятий 17 се
Rīga
100 €/mēn.
“Aktuālākie jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Tiesu prakse. Raksturīgāk ās kļūdas un trūkumi dok
Rīga
96
Приглашаем медиков на курс английского языка. Преподавате ль - носитель английского языка и медик, выпускник Первого Моск
Rīga
88 €/mēn.
Seminārs - "Investēšan a un tirdzniecīb a finanšu instrumentu tirgos (Fx, Futures, Options, Cfds, Securities, Bonds u. c.
Rīga
150
Инвестирован ие и торговля на рынках финансовых инструменто в - семинар (6 ак. ч. ) Дата: 17.10.19. Место: Рига, Aкадеми
Rīga
150
Hugo Tobara Starptautis kā Neiroenerģē tiskās Kinezioloģi jas institūta programma (Austrālija ) Kinezioloģi jas principi
Rīga
-
Mācību programma “Dietoloģij as pamati komplementā ras terapijas speciālisti em” Galvenais programmas uzdevums ir
Rīga
95 €/mēn.
Пециалист по йоге - это профессия новых возможносте й. Профессиона льный учебный центр Spa School предлагает получить проф
Rīga
195 €/mēn.
Profesionāla is mācību centrs aicina apgūt profesionāl o mācību programmu "Spa Speciālists ". Mācību sākums: 2019.gada 26
Rīga
195 €/mēn.
Минимальные требования гигиены для специалисто в предоставля ющих услуги в сфере красоты. В связи с новыми требованиям
Rīga
65
„Higiēnas prasības skaistumkop šanas pakalpojumu sniegšanai” . 17.09.2019. pl. 12.00 21.09.2019. pl. 12.30 A. Čaka iel
Rīga
45
Компания " Mer-Ka-Ba " предлагает освоить навыки по монтажу натяжных потолков. Теоретическ ая часть: Снятие замеров
Rīga
100
Profesionāla is mācību centrs aicina apgūt profesionāl o mācību programmu "Spa Speciālists ". Mācību sākums: 2019.gada 26
Rīga
185 €/mēn.
Запишись на курс быстрого запоминания в Lando 5 - 6 октября. Развитие памяти и эффективное мышление. Для запоминания
Rīga
200
“Elektronisk ais dokuments, elektronisk o dokumentu pārvaldība un arhivēšana” 18. oktobrī Liepājā, no plkst. 11:00 līdz
Rīga
84
“Debitoru parādi grāmatvedīb ā un nodokļu piemērošana . Vid tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera. ” 9.
Rīga
90