Meklēt
Inženierģeol oģiskā (ģeotehnisk ā) izpēte privātmāju būvniecībai (priekš būvvaldes), vai pirms zemes gabala pirkšanas. Vis
Rīga
Profesionāla ģeoloģiskā izpēte par labām cenām visā Latvijas teritorijā. Piedāvājam visa veida ģeoloģijas pakalpojumu s
Rīga
Sertificēts mērnieks piedāvā dažāda veida mērniecības pakalpojumu s: - topogrāfisk o plānu izgatavošan a - komunikācij u i
Rīga
Сертифициров анный геодезист замерит и согласует топографиче ский план, изготовит исполнитель ную съемку инженерных коммуни
Cits
Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisk o plānu izgatavošan a. - Būvju uzmērīšana nodošanai ekspluatāci jā (ēkas novietnes
Rīgas rajons
Ģeodēzijas firma par saprātīgam cenām veic darbus Rīga, Jūrmalā, Rīgas rajonā un visā Latvijā: - Visu veidu inženieru
Rīga
Геодезист с более, чем 20-летним стажем предлагает строительны м фирмам и частным клиентам сотрудничес тво как на краткоср
Rīga
Topogrāfisko plānu un izpilduzmēr ījumu izgatavošan u. Sarkano līniju, robežu, komunikācij u nospraušanu dabā. Individuāla
Rīgas rajons
Veicam mērniecības un inženierģeo dēziskos izpētes darbus: -Topogrāfis kā uzmērīšana un topogrāfisk o plānu izgatavošan a
Rīga
Visu veidu ģeodēziskie darbi būvniecībā; Topogrāfisk ie plāni projektēšan ai; Izpildmērij umi ēkas nodošanai ekspluatāci j
Rīga
Мы предоставля ем услуги: Топографиче ские съемки; Исполнитель ные съемки зданий, инженерных коммуникаци й, заборов для с
Rīga
Topogrāfija, Zemes robežu uzmērīšana, топография, Определение и установка границ участков. Topogrāfisk ā plāna izgatavoša
Rīgas rajons
Для начинающих землевладел ьцев. топография, геодезия (разбивочны е работы)-для проектирова ния и строительст ва. выно
Rīga
Sniedzam mērniecības pakalpojumu s visā Latvijā, par saprātīgām cenām. Veicam topogrāfisk o uzmērīšanu, jaunizbūvēt o komun
Rīga
Ģeoloģiskā - ģeotehniskā izpēte visa veida būvēm un projektiem, kas saistīti ar celtniecību . Statiskā un dinamiskā zondē
Cits
Топосъемка в Латгалии (филиал) и в Риге (Рижском районе) по договорным ценам.
Rīga
Veicam mērniecības darbus Rīga, Rīgas rajonā, Jūrmalā, visā Latvijā. Topogrāfisk ā plāna izgatavošan a; Būvasu izspra
Rīgas rajons
Veicam ģeoloģisko un ģeotehnisko izpēti visā Latvijas teritorijā. Mums ir labas cenas, profesionāl i speciālisti un atbil
Rīga
Sertificēti mērnieki ātri un par pieņemamām cenām piedāvā veikt plaša profila mērniecības darbus: Mērniecība, Topogrāfi
Rīga
Veicam inženierģeo loģiskās izpētes darbus: urbšanas darbi, statisikās zondēšanas darbi, ;šurfēšana; gruntsūdens līmeņu m
Rīga