MeklētKārtošana:
Ceļu Projektētāj s. Piedāvāju ceļu projektēšan as pakalpojumu s. Objekti vēlams Jūrmalas tuvumā.
Jūrmala
10 €/st.
Sertificēts speciālists pieder : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsnie
Rīga
45
Projektēšnas birojs "Smeko", sniegs palīdzību dokumentu noformēšanā , kas saistīti ar ēku nodošanu ekspluatāci jā, būvproj
Rīgas rajons
-
Elektroapgād es pieslēguma projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektro
Rīga
-
Sertificēts būvinženier is piedāvā ēku tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu , būvuzraudzī bas pakalpojumu s, būvniecī
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is veic ēku tehnisko apsekošanu, sagatavo atzinumus. Strādāju ar atbildību, avantūras netaisu. Iz
Rīga
100
Izstrādājam un saskaņojam dažāda veida elektroapgā des projektus visā Latvijā – vienkāršotu privātmāju iekšējos tīklus, A
Rīga
400
Piedāvājam elektroieta išu (elektroins talācijas) būvprojektu ekspertīzi, ka ari būvprojektu izstrādi sekojošam sadaļām:
Rīga
300
Piedāvājam elektroieta išu (elektroins talācijas) būvprojektu ekspertīzi, ka ari būvprojektu izstrādi sekojošam sadaļām:
Rīga
300
Проект и топография для подключения домов к наружной канализации и водопровода , с выполнением в дальнейшем монтажа этих
Rīga
-
Tāmes privātmāju būvniecībai / Сметы для строительст ва домов Katras privātmājas būvdarbi jāsāk ar rūpīgu budžeta plān
Rīga
250
Reklāmas izkārtņu maketēšana. Projekta sagatavošan a un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē. Visa veida izkārtņu izg
Rīga
100
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
(Elt un El) Ārējo elektrisko tīklu projektēšan a un saskaņošana : Kabeļu un gaisvadu līnijas līdz 35 kV; Transforma
Rīga
-
Наша компания занимается проектирова нием уже более 15 лет. Специализац ия : Проектирова ние железобетон ных конструкци
Rīga
-
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
2,000
Diplomēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu vei
Rīga
200
Būvprojektu izstrāde (projektēša na) pieslēgumie m pēc AS Sadales tīkls tehniskajie m noteikumiem . Lietotāju (iekšējo) el
Rīga
-
Проектируем многокварти рные дома, офисные здания, общественны е объекты. Реконструкц ии существующи х зданий с перепланиро в
Rīga
-
Tehnisko projektu inženierris inājumu daļu (bk, avk, ūk) izstrāde. Tehnisko projektu ekonomikas daļu (dop, izmaksu aprē
Rīga
-