MeklētKārtošana:
Elektroapgād es pieslēguma projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektro
Rīga
-
Проектирован ие сетей электроснаб жения El/elt. Выполняем работы по проектирова нию под ключ, от быстрого оформления техн
Rīga
-
Наша компания занимается проектирова нием уже более 20 лет. Наша команда инженеры строители, архитекторы , проектировщ ик
Rīga
100
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas un ūdensapgāde s, kanalizācij as inženiertīk lu projektu izstrāde. Pieredze 20 gadi.
Rīga
100 €/dienā
Projektēšana s darbi mazajiem ST pieslēgumie m Talsu novads, Dundagas novads, Kandavas novads, Rīga. Jautāt e-pastā, pievi
Talsi un raj.
-
Сертифициров анный проектировщ ик (опыт работы- 7 лет) предлагает услуги в разработке проекта несущих конструкций для 1-2
Rīga
-
Ārējo un iekšējo elektrisko tīklu projektēšan a Ārējo elektrisko tīklu projektēšan a un saskaņošana : Kabeļu un gaisv
Rīga
-
Sertificēts specialists veic izolācijas pretestības mērījumus tai skaitā: Zemējuma ietaišu pretestības mērījumus; Ci
Rīga
50
Projektēšana , ēku nodošana ekspluatāci jā un viss, kas ar to saistīts. Bezmaksas konsultācij a.
Rīgas rajons
24
Izolācijas pretestības mērījumi, būvuzraudzī ba, elektroapgā des tīklu projektēšan a. Sertificēts speciālists piedāvā p
Rīga
50
Sertificēts būvinženier is piedāvā ēku tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu , būvuzraudzī bas pakalpojumu s, būvniecī
Rīga
200
Būvprojektu izstrāde (projektēša na) pieslēgumie m pēc AS Sadales tīkls tehniskajie m noteikumiem . Lietotāju (iekšējo) el
Rīga
-
Наша компания занимается разработкой проектов в сфере строительст ва жилых и нежилых домов, дач, коттеджей, а также соп
Rīga
100
Основная сфера деятельност и – разработка проектов малоэтажной жилой застройки, общественны х и культурных сооружений, час
Rīga
-
Reklāmas izkārtņu maketēšana. Projekta sagatavošan a un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē. Visa veida izkārtņu izg
Rīga
100
Mēs piedāvājam: elektroieta išu projektēšan a, projektēšan as darbu vadīšana un uzraudzība, projektu ekspertīze; transforma
Rīga
-
Ceļu, Laukumu Projektēšan as pakalpojumi
Jūrmala
10 €/st.
Sertificēts speciālists veic : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsniegš
Rīga
45
Izstrādājam un saskaņojam AS „Sadales Tīkls” elektrības pieslēguma projektus visā Latvijā, privātmāju iekšējos tīklus, l
Rīga
400
Наша компания занимается проектирова нием уже более 18 лет. Специализац ия : Проектирова ние железобетон ных конструкци
Rīga
100
Diplomēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu vei
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
2,000
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Projektēšnas birojs "Smeko", sniegs palīdzību dokumentu noformēšanā , kas saistīti ar ēku nodošanu ekspluatāci jā, būvproj
Rīgas rajons
-
Tehnisko projektu inženierris inājumu daļu (bk, avk, ūk) izstrāde. Tehnisko projektu ekonomikas daļu (dop, izmaksu aprē
Rīga
-