MeklētKārtošana:
Brīvs sertifikāts būvkomersan ta reģistrācij ai
Rīga
-
Būvuzņēmēja dokumentāci jas sagatavošan a iesniegšana i Būvvaldē. Juridiskas atbildības uzņemšanās par būvdarbiem ja klie
Cits
-
Sertificēts speciālists pieder : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsnie
Rīga
45
Projektēšnas birojs "Smeko", sniegs palīdzību dokumentu noformēšanā , kas saistīti ar ēku nodošanu ekspluatāci jā, būvproj
Rīgas rajons
-
Sertificēts būvinženier is piedāvā ēku tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu , būvuzraudzī bas pakalpojumu s, būvniecī
Rīga
200
Ūkt-Sertific ēts būvspeciāli sts Darbības sfēras sertifikāti : 1. Lsgutis-Ūde nsapgādes un kanalizācij as sistēmu, iesk
Rīga
100 €/dienā
Projektēšana . Bez akceptēta būvprojekta uzceltu ēku legalizācij a, nodošana ekspluatāci jā
Cits
-
Sertificēts elektriķis, elektrotehn isko mērījumu veikšana, izpilddokum entācijas sagatavošan a un noformēšana ēku nodošana
Rīgas rajons
-
Elektroinsta lācijas pārbaudes dokumentāci ja pirms ēku nodošanas ekspluatāci jā būvvaldē, ugunsdrošīb as inspektoram , vai p
Jūrmala
-
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Darbu Organizācij as projektu (Dop) un Darbu Veikšanas projektu (Dvp) izstrāde. Sertificēts būvinženier is ar pietiekamu p
Rīga
350
Diplomēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu vei
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Строительные консультаци и – важный момент в строительно й сфере. И если вы еще немного сомневаетес ь в том, что консультац
Rīga
-
Veic elektrotehn iskos mērījumus nodošanai ekspluatāci jā atbilstoši Lbn 261-15 ( Ēku iekšējā elektroinst alācija) 53.4 pun
Rīga
-