MeklētKārtošana:
Sertificēts būvinženier is Ziedonis Kagainis Lbs sertifikāts Nr. 4-04666, Nr. 5-03284, Nr. 20-7661. Sertificēts būvinže
Jūrmala
-
Наша компания занимается разработкой проектов в сфере строительст ва жилых и нежилых домов, дач, коттеджей, а также соп
Rīga
-
Без проблем и лишних денег. Наша компания предлагает свои услуги частным и индивидуаль ным застройщика м по разработк
Rīga
100
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas un ūdensapgāde s, kanalizācij as inženiertīk lu projektu izstrāde. Pieredze 20 gadi.
Rīga
100 €/dienā
Elektroinsta lācijas pārbaudes dokumentāci ja pirms ēku nodošanas ekspluatāci jā būvvaldē, ugunsdrošīb as inspektoram , vai p
Rīgas rajons
-
Sertificēts speciālists veic : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsniegš
Rīga
45
Ūkt-Sertific ēts būvspeciāli sts Darbības sfēras sertifikāti : 1. Lsgutis-Ūde nsapgādes un kanalizācij as sistēmu, iesk
Rīga
100 €/dienā
Sertificēts specialists veic izolācijas pretestības mērījumus tai skaitā: Zemējuma ietaišu pretestības mērījumus; Ci
Rīga
50
Brīvs sertifikāts būvkomersan ta reģistrācij ai
Rīga
-
Būvuzņēmēja dokumentāci jas sagatavošan a iesniegšana i Būvvaldē. Juridiskas atbildības uzņemšanās par būvdarbiem ja klie
Cits
-
Izolācijas pretestības mērījumi, būvuzraudzī ba, elektroapgā des tīklu projektēšan a. Sertificēts speciālists piedāvā p
Rīga
50
Atzinums par būves gatavību ekspluatāci jai būvvaldē vai citās organizācij ās. Kvalitatīva , ātra un uzticama darbu vei
Rīga
-
Sertificēts būvinženier is piedāvā ēku tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu , būvuzraudzī bas pakalpojumu s, būvniecī
Rīga
200
Projektēšana . Bez akceptēta būvprojekta uzceltu ēku legalizācij a, nodošana ekspluatāci jā
Cits
-
Без проблем и лишних денег. Наша компания предлагает свои услуги частным и индивидуаль ным застройщика м по разработк
Rīga
100
Sertificēts būvuzraugs un būvdarbu vadītājs piedāvā visa veida būvniecības dokumentāci jas noformēšanu , sākot no ieceres,
Rīgas rajons
7
Sertificēts elektriķis, elektrotehn isko mērījumu veikšana, izpilddokum entācijas sagatavošan a un noformēšana ēku nodošana
Rīgas rajons
-
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Diplomēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu vei
Rīga
200
Darbu Organizācij as projektu (Dop) un Darbu Veikšanas projektu (Dvp) izstrāde. Sertificēts būvinženier is ar pietiekamu p
Rīga
350
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Строительные консультаци и – важный момент в строительно й сфере. И если вы еще немного сомневаетес ь в том, что консультац
Rīga
-
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Projektēšnas birojs "Smeko", sniegs palīdzību dokumentu noformēšanā , kas saistīti ar ēku nodošanu ekspluatāci jā, būvproj
Rīgas rajons
-
Veic elektrotehn iskos mērījumus nodošanai ekspluatāci jā atbilstoši Lbn 261-15 ( Ēku iekšējā elektroinst alācija) 53.4 pun
Rīga
-