MeklētKārtošana:
Sertificēts būvinženier is Ziedonis Kagainis Lbs sertifikāts Nr. 4-04666, Nr. 5-03284, Nr. 20-7661. Sertificēts būvinže
Jūrmala
-
Без проблем и лишних денег. Наша компания предлагает свои услуги частным и индивидуаль ным застройщика м по разработк
Rīga
-
Прораб, инженер-стр оитель. Консультаци и по реконструкц ии, ремонту, утеплению вашего дома. контроль качества работ, к
Rīga
-
Atzinums par būves gatavību ekspluatāci jai būvvaldē vai citās organizācij ās. Kvalitatīva , ātra un uzticama darbu vei
Rīga
-
Ir pieejams brīvs sertifikāts būvkomersan ta reģistrācij ai.
Rīga
-
Piedāvājam būvuzraudzī bas pakalpojumu s: Būvuzraudzī bas plāna izstrāde; Būvdarbu veikšanai nepieciešam ās dokumentāci jas
Rīga
-
Ēku būvuzraudzī ba, ūdensapgāde s un kanalizācij as, siltumapgād es un ventilācija s sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzī ba.
Rīga
-
Būvkomersant u reģistrs. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana, atzinuma sagatavošan a. Būvuzraudzī ba. Tām
Cits
-
Наша компания занимается разработкой проектов в сфере строительст ва жилых и нежилых домов, дач, коттеджей, а также соп
Rīga
-
Izolācijas pretestības mērījumi, būvuzraudzī ba, elektroapgā des tīklu projektēšan a. Sertificēts speciālists piedāvā p
Rīga
50
Sertificēts būvinženier is piedāvā būvuzraudzī bas pakalpojumu s, ēku tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu , būvniecī
Rīga
200
Sertificēts būvuzraugs un būvdarbu vadītājs piedāvā savus pakalpojumu s Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā, Kurzemē un Zemgalē.
Rīgas rajons
7
Ceļu Būvuzraugs piedāvāju ceļu būvuzrauga vai būvuzrauga palīga pakalpojumu s.
Jūrmala
10 €/st.
Sertificēts speciālists veic : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsniegš
Rīga
45
Опытный инженер-стр оитель предлагает услуги техническог о надзора при проведении строительны х работ. Консультаци и по реко
Daugavpils un raj.
10
Sertificēts būvniecibas projektu vadītājs, būvdarbu vadītājs ar privāto praksi piedāvā savus pakalpojumu s jebkuru būvdar
Rīga
100 €/dienā
Строительная компания осуществляе т технический надзор (1-3 категории) и сопровожден ие строительно проекта. Сертифициро ва
Rīga
-
Контроль качества работ (соблюдение технологии производств а работ и т. д. ). -Надзор над соответстви ем выполняемых стр
Rīga
50
Строительные консультаци и – важный момент в строительно й сфере. И если вы еще немного сомневаетес ь в том, что консультац
Rīga
-
Контроль качества работ (соблюдение технологии производств а работ и т. д. ). -Надзор над соответстви ем выполняемых стр
Rīga
50
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Būvuzraudzīb a, objektu tehniskā apsekošana, konsultācij as.
Rīgas rajons
-
Veic elektrotehn iskos mērījumus nodošanai ekspluatāci jā atbilstoši Lbn 261-15 ( Ēku iekšējā elektroinst alācija) 53.4 pun
Rīga
-
Piedāvāju būvurzraudz ības pakalpojumu s, kā arī tāmju sastādīšanu , apsekošanu, konsultācij as.
Rīga
-
Опытный инженер-стр оитель предлагает услуги техническог о надзора при проведении строительнх работ. Сертификат. Авто.
Rīga
-
Ēku būvuzraudzī ba, ūdensapgāde s un kanalizācij as, siltumapgād es un ventilācija s sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzī ba.
Rīga
-