MeklētKārtošana:
Ir pieejams brīvs sertifikāts būvkomersan ta reģistrācij ai.
Rīga
-
Ēku būvuzraudzī ba, ūdensapgāde s un kanalizācij as, siltumapgād es un ventilācija s sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzī ba.
Rīga
-
Piedāvāju sertificēta s pakalpojumu s: " Elektroieta išu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzī ba līdz 1kV un no 1kV - 35kV
Rīga
45
Būvkomersant u reģistrs. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana, atzinuma sagatavošan a. Būvuzraudzī ba. Tām
Cits
-
Ceļu Būvuzraugs piedāvāju ceļu būvuzrauga vai būvuzrauga palīga pakalpojumu s. Meklēju objektus max 1h attālumā no Jūrmal
Jūrmala
10 €/st.
Sertificēts būvinženier is piedāvā būvuzraudzī bas pakalpojumu s, ēku tehnisko apsekošanu un atzinumu sastādīšanu , būvniecī
Rīga
200
Опытный инженер-стр оитель предлагает услуги техническог о надзора при проведении строительны х работ. Консультаци и по реко
Daugavpils un raj.
10
Наша компания занимается разработкой проектов в сфере строительст ва жилых и нежилых домов, дач, коттеджей, а также соп
Rīga
-
Vēlieties iegādāties māju vai dzīvokli? Saņem neatkarīga eksperta konsultācij u. Kāpēc vajadzīgs ēkas konsultācij a no
Rīga
250
Tāmes privātmāju būvniecībai / Сметы для строительст ва домов Katras privātmājas būvdarbi jāsāk ar rūpīgu budžeta plān
Rīga
250
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Ramex Būvniecība labprāt jums palidzētu veikt šādus darbus: - Ēku projektēšan u un saskaņošanu būvvaldē - Tāmēšanas
Rīga
15 €/st.
Строительная компания осуществляе т технический надзор (1-3 категории) и сопровожден ие строительно проекта. Сертифициро ва
Rīga
-
Piedāvāju būvurzraudz ības pakalpojumu s, kā arī tāmju sastādīšanu , apsekošanu, konsultācij as.
Rīga
-
Sertificēts būvniecibas projektu vadītājs, būvdarbu vadītājs ar privāto praksi piedāvā savus pakalpojumu s jebkuru būvdar
Rīga
70 €/dienā
Помощь строительно го эксперта при выборе и покупке дома. Консультиру ю по реконструкц ии, утеплению, ремонту и эксплуатаци
Rīga
20 €/st.
Строительные консультаци и – важный момент в строительно й сфере. И если вы еще немного сомневаетес ь в том, что консультац
Rīga
-
Контроль качества работ (соблюдение технологии производств а работ и т. д. ). -Надзор над соответстви ем выполняемых стр
Rīga
50
Контроль качества работ (соблюдение технологии производств а работ и т. д. ). -Надзор над соответстви ем выполняемых стр
Rīga
50
Ēku būvuzraudzī ba, ūdensapgāde s un kanalizācij as, siltumapgād es un ventilācija s sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzī ba.
Rīga
-
Veic elektrotehn iskos mērījumus nodošanai ekspluatāci jā atbilstoši Lbn 261-15 ( Ēku iekšējā elektroinst alācija) 53.4 pun
Rīga
-